Priser

Only1U® Assessment

Psykologutvärderingar, utredningar och föreläsningar inom skola och näringsliv

Privatpersoner

Pedagogiskt stöd i hemmet (efter skattelättnader*):

 

6500 kr

 

Ingår: Komplett utredning av pedagoiska styrkor och svagheter omfattande 4 timmar arbete kopplat till skolarbete och 2 timmar testning i hemmet, samt 2 timmar rättning och sammanställning av psykolograpport. Diagnos ställs vid förekomst av dyslexi.

 

* Grundläggande timpris, före skattelättnader, är 1250 kr inkl. moms. Det faktiska timpriset för privatpersoner är 812 kr inkl. moms (35% skattereduktion).

Skolor

Psykologutredning, inklusive läs- och skrivsvårigheter, prisexempel baserat på 4 timmars testning, intervjuer med föräldrar och pedagogisk personal, skriftlig rapport inklusive eventuell diagnos, samt återkoppling:

 

8000 kr

 

Grundavgift: 1200 kr

Timpris: 850 kr

 

Psykologtjänster är undantagna från momsplikt om de tillhandahålls av psykolog med särskild legitimation i avsikt att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar. Detta innefattar psykologtester på uppdrag av skolor, vilket alltid sker inom ramen för elevhälsans uppdrag (SFS 2010:800 2 kap. 25 §).

Företag

1200 kr / timme plus moms*

 

Prisexempel: Assessment i samband med rekryteringsurval 8400 kr plus moms. I det ingår 4 timmar för djupintervju och testning, en timme informell lunch, samt 2 timmar för rättning av resultat och sammanställning av skriftlig rapport.**

 

Slutpriset påverkas främst av utredningens omfattning. Det är viktigt att som köpare ha en klar uppfattning om vad man vill ha reda på. Varför vill du testa dina kandidater? Gäller det frågor kopplade till allmän begåvning eller personlighet?

 

Slutpris påverkas delvis också av hur snabb kandidaten är. Intelligens, begåvning och färdigheter har i grunden inget med tempo att göra, så dessa tester görs utan tidsbegränsning. I stället används andra och bättre test lämpade för att mäta hastighet.

 

* Priset gäller för uppdrag i Stockholm med omnejd. Minimiavgift 5000 kr plus moms.

 

** En psykologutredning är en sekretessbelagd handling och arbetet utförs opartiskt och under tystnadsplikt. Kandidaten står under patientsäkerhetslagen och psykologen står under uppsikt av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det är kandidaten som formellt sett är ägare av utredningen. Kandidaten ger sitt skriftliga tillstånd att utredningen i en rapport visas för uppdragsgivaren, men denna rapport får inte innehålla något som inte kandidaten själv delgetts.

 

 

Situationen bär på problemen, människan på resurserna - om man förmår ta vara på helheten

© Peter Bergentz

Få kunskap om dig själv!

 

Annorlunda är varken bra eller dåligt, det är bara annorlunda. Alla är på något sätt annorlunda. Det är det som gör oss till individer. På vilket sätt är du annorlunda?

 

En utredning ger dig viktig information som du har nytta av.

 

En utredning ger dig ökad kunskap om både dina styrkor och svagheter. En kunskap som du kan utnyttja i alla möjliga sammanhang, både privat, akademiskt och i yrkslivet.

Kontakt

Leg psykolog och konsult

Peter Bergentz

Ölandsgatan 45b

11663 Stockholm

 

peter@bergentz.se

Företaget omfattas av den lagstadgade ansvars- och patientförsäkringen genom medlemskap i Psykologföretagarna och är registrerat som hälso- och sjukvårdsverksamhet hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).