Privatpersoner

Only1U® Assessment

Psykologutvärderingar, utredningar och föreläsningar inom skola och näringsliv

Pedagogiskt stöd i hemmet

En komplett utredning av pedagoiska styrkor och svagheter, med särskilt fokus på språklig och matematisk förmåga.

 

Hjälp med skolarbetet innefattar långt mycket mer än bara läxor. Studiemotivation, psykiskt mående, kamratrelationer och social kompetens, studieteknik, kognitiva styrkor och svagheter, hantering av hjälpmedel med mera, allt detta ingår i det skolarbete som hänför sig till läroplaner, kursplaner och ämnesplaner i grudskola och gymnasium.

 

Det kan också vara lämpligt att komplettera en diagnos eller utredning från logoped eller BUP med mer omfattande pedagogiskt stöd och praktiska råd. Många föräldrar märker till sin förtvivlan att de efter en utredning befinner sig i samma situation som tidigare, med den enda skillnaden att man nu har en diagnos.

 

Varför betala en utredning själv?

Tyvärr väntar både skola och föräldrar alldeles för länge med att initiera en utredning, oftast motiverat med att man tror problemen ska växa bort. Visserligen rätar utvecklingsrelaterade svårigheter oftast ut sig, men medfödda funktionhinder växer inte bara bort hur som helst. Det som mer troligt händer är att barnet lär sig dölja sina bekymmer.

 

En utredning av barnets pedagogiska styrkor och svagheter måste heller inte innebära att man misstänker något allvarligt fel. Alla är hjälpta av att få reda på mer om sig själva, sina förmågor och eventuella tillkortakommanden. Att tidigt få hjälp är dessutom mycket viktigt eftersom det kan förhindra kompensatorisk felinlärning och olika tekniker barnet snabbt utvecklar för att dölja sina tillkortakommanden.

 

Genom förmånliga skattelättnader behöver det heller inte bli jättedyrt. På grund av skattesystemets utformning ges olika slags skattelättnader för privatpersoner beroende på tjänstens art. Det innebär att delar av arbetet är momsbefriade, medan andra är momspliktiga men omfattas av Rut-avdraget. En förutsättning för det senare är att tjänsten tillhandahålls i hemmet.

 

Moms och rut-avdrag*

Psykologtjänster är undantagna från momsplikt om de tillhandahålls av psykolog med särskild legitimation i avsikt att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar. Detta innefattar psykologtester, men inte hjälp med skolarbete. Från den 1 januari 2013 finns dock även en regel som innebär att den som anlitar någon för att hjälpa barn i grundskola och gymnasium med läxor och annat skolarbete har rätt till skattereduktion för husarbete. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden och avse hjälp med läxor och annat skolarbete som hänför sig till läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Med skolor avses vid skattereduktion för husarbete grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Avdraget gäller bara om man är underhållsskyldig. Går barnet i skolan (grundskola eller gymnasium) efter det att han eller hon fyllt 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst till barnet fyllt 21 år.

 

* se Skatteverkets information om skattereduktion för husarbete fr.o.m. 2013 Dnr/målnr/löpnr: SKV M 2013:04

 

Situationen bär på problemen, människan på resurserna - om man förmår ta vara på helheten

© Peter Bergentz

Få kunskap om dig själv!

 

Annorlunda är varken bra eller dåligt, det är bara annorlunda. Alla är på något sätt annorlunda. Det är det som gör oss till individer. På vilket sätt är du annorlunda?

 

En utredning ger dig viktig information som du har nytta av.

 

En utredning ger dig ökad kunskap om både dina styrkor och svagheter. En kunskap som du kan utnyttja i alla möjliga sammanhang, både privat, akademiskt och i yrkslivet.

Kontakt

Leg psykolog och konsult

Peter Bergentz

Ölandsgatan 45b

11663 Stockholm

 

peter@bergentz.se

Företaget omfattas av den lagstadgade ansvars- och patientförsäkringen genom medlemskap i Psykologföretagarna och är registrerat som hälso- och sjukvårdsverksamhet hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).